Statut

Statut Fundacji Z Serca Ochotnego

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA Z SERCA OCHOTNEGO zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:

Ewę Gronkiewicz

Marzenę Serwę-Seredę

Annę Nowicką

zwanych dalej Fundatorkami, Aktem Notarialnym z dnia 23.06.2015 roku, Repertorium A nr 1317/ 2015, sporządzonym przed notariuszem Joanną Bestyńską w Warszawie.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz. U. z1991 r.,Nr 46,poz.203 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

3. Mottem Fundacji są słowa Świętej Urszuli Ledóchowskiej: „Odważni cuda działają, wszystko przezwyciężą”

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa .

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§3.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

 Celem Fundacji jest:

a) pomoc w sposób materialny i niematerialny dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym , samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

b) pośredniczenie, poszukiwanie i komunikowanie ze sobą osób prywatnych lub grup niezorganizowanych, które chciałyby pomagać oraz potrzebujących pomocy. Pretekstem tego typu komunikacji może być jakiś rodzaj wspólnoty, (zawodowa, społeczna, wyznaniowa itd.),

c) działania na rzecz upamiętnienia współczesnych bohaterów – osób, które bezinteresownie ratując czyjeś życie straciły swoje,

d) aktywizacja społeczna osób starszych,

e) likwidowanie deficytów emocjonalnych w rodzinach,

f) nauka umiejętności społecznych,

g) propagowanie idei wolontariatu,

h) pomoc w działaniach misyjnych.

§5.

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej osobom wymagającym pomocy,

b) tworzenie banku informacji o osobach wymagających wsparcia oraz tych, które mogą odpowiednią pomoc ofiarować,

c) organizowanie spotkań integracyjnych,

d) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej,

e) organizowanie konferencji i szkoleń mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom,

f) niezarobkowe prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,

g) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele,

h) współpracę z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

i) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

3. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i właściwymi organami administracji publicznej.

§6.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt ) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c) zbiórek publicznych,

d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych.

3. Fundacja nie przyjmuje d rowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów.

§7.

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu fundacji, chyba że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§8.

Fundacja wprowadza zakaz:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§9.

Dochód z prowadzenia działalności statutowej Fundacji jest przeznaczony w całości na cele statutowe Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§11.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, jako organ nadzorujący i opiniujący, zwana dalej „Radą”

b) Zarząd Fundacji, jako organ zarządzający, zwany dalej „Zarządem”

§12.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym.

2. Rada składa się z co najmniej 5 członków.

3. Mandat członka w Radzie wygasa:

a) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,

b) śmierci,

c) prawomocnego skazującego wyroku Sądu Karnego.

4. Fundatorzy powołują członków pierwszej Rady. Kolejnych członków w skład Rady powołuje i odwołuje sama Rada.

5. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.

6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje posiedzenia Rady.

7. Kandydatów na członków Rady mogą zgłosić aktualni członkowie Rady, Zarządu, koordynatorzy lub wolontariusze Fundacji.

8. Członkowie Rady wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.

9. Członkiem Rady może być osoba, która:

a) nie jest członkiem organu zarządzającego ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie była skazana wyrokiem Sądu Karnego,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d) cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.

10. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady są honorowe i bezpłatne.

§13.

1. Do kompetencji Rady należy:

a) zatwierdzanie powołanych przez Fundatora członków Zarządu,

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

c) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,

e) zatwierdzanie regulaminu Rady i Zarządu,

f) zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd,

h) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd.

2. Rada może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.

3. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na rok na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady na wniosek 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.

4. Członkowie Rady powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 10 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

§14.

1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszeni członkowie Zarządu oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§15.

1. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

c) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

d) zarządzanie majątkiem Fundacji,

e) powoływanie oddziałów Fundacji,

f) opracowanie projektów regulaminów Rady i Zarządu,

g) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,

h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,

i) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Fundatora na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Fundator może wejść w skład zarządu Fundacji. Kandydaci na członków Zarządu powoływani są przez Fundatora drogą konkursu spośród wolontariuszy Fundacji.

4. Kadencja członków Zarządu upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym, a także w celu udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.

5. Przed upływem kadencji mandat członka Zarządu ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu. W takim przypadku w z związku z koniecznością powołania nowego członka Zarządu Rada ogłasza konkurs wśród wolontariuszy Fundacji.

6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

§16.

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) nie była skazana wyrokiem Sądu Karnego,

c) nie jest członkiem Rady ani nie pozostaje w związku małżeńskim z członkiem Rady, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§17.

1. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji spośród przedstawionych przez Zarząd kandydatów. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji.

2. Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Fundacji nie może być wyższe niż średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym określone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

§18.

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) w obecności co najmniej 3 członków danego organu, przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§19.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

§20.

Zarząd może upoważnić osobę do dokonywania w imieniu Fundacji wszelkich działań, w tym zawierania, zmiany, rozwiązywania umów, porozumień, innych czynności prawnych związanych z celami i działalnością Fundacji .

§21.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub 2 członków Zarządu łącznie i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§22.

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§23.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

§24.

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

3. W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji. Przy braku wskazania likwidatora, zostaje nim z mocy prawa Prezes Zarządu.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom i innym fundacjom , których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w celu przez Fundatorów bądź w przypadku ich braku przez Radę.

§25.

Zmiana Statutu Fundacji

1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

2. Zmiana statutu może nastąpić na wniosek Zarządu.

3. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały przez Radę.

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.